Cài đặt moquette

Để chạy server  mqtt lên chúng ta sẽ download file distribution-0.10-bundle-tar.tar.gz  địa chỉ:

https://bintray.com/artifact/download/andsel/generic/distribution-0.10-bundle-tar.tar.gz

Lệnh chạy trong linux

 

-       tar zxf distribution-0.10-bundle-tar.tar.gz

-       cd bin

-       ./moquette.sh

 

Lệnh chạy trong windows

 

-       cd bin

-       .\moquette.bat

 

Lúc start lên thì start mqtt port 1883 với cổng tcp.

Các username / password được config trong file config/password_file.conf

Mặc định thì có username/password: testuser/ passwd

Chú ý password được mã hóa theo chuẩn sha256

Các bạn viết  mqtt client connect vào tcp://localhost:1883. Để kiểm tra broker

Các bạn viết  mqtt client connect vào tcp://localhost:1883. Để kiểm tra broker