Các hàm xử lý String

Hàm strlen() lấy length của string

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
echo strlen("Hello world!");
?> 
</body>
</html>

Kết quả:

12

Hàm str_word_count() đếm số từ trong 1 câu

Ví dụ :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
echo str_word_count("Hello world!");
?> 
</body>
</html>

Kết quả:

2

Hàm strrev() đảo ngược string

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
echo strrev("Hello world!");
?> 
</body>
</html>

Hàm strops() lấy vị trí của từ trong chuỗi

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
echo strpos("Hello world!""world");
?> 
</body>
</html>

Kết quả:

6

Hàm str_replace thay thế kí tự trong chuỗi

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
echo str_replace("world""Dolly""Hello world!");
?> 
</body>
</html>

Kết quả :

 

Hello Dolly