Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các kiểu dữ liệu trong PHP

-       String

-       Integer

-       Float (và Double được sử dụng giống nhau)

-       Boolean

-       Array

-       Object

-       NULL

-       Resource

Kiểu String

Kiểu string là kiểu chuỗi kí tự được sử dụng trong dấu ngoặc dơn hoặc kép.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 
"Hello world!";
$y = 
'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>"
echo $y;
?>

</body>
</html>

Kết quả :

Hello world!

Hello world!

Kiểu Integer

Kiểu Integer là số không phải số thập phân có giá trị -2,1448,483,648 - 2,147,483,647.

Một số quy tắc của kiểu integer:

-       Số nguyên phải có ít nhất một chữ số

-       Một số nguyên không được có điểm thập phân

-       Một số nguyên có thể là dương hoặc âm

-       Các số nguyên có thể được xác định theo ba định dạng: thập phân ( 10), hệ thập lục phân (0-F) hoặc bát phân (0-7)

Trong ví dụ sau $ x là một số nguyên. Hàm var_dump () của PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php  
$x = 
5985;
var_dump($x);
?>  

</body>
</html>

Kết quả:

int(5985)

Kiểu Float

Một float (floating point number) là một số với một số thập phân hoặc một số dạng số mũ.

Trong ví dụ sau, $ x là một float. Hàm var_dump () của PHP trả về kiểu dữ liệu và giá trị:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php  
$x = 
10.365;
var_dump($x);
?>  

</body>
</html>

Kết quả:

float(10.365)

Kiểu Boolean

Kiểu Boolean có 2 giá trị : true or false

$x = true;
$y = false;

Kiểu Array

Kiểu Array lưu trữ nhiều giá trị vào 1 mảng

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php  
$cars = 
array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>  

</body>
</html>

Kết quả :

array(3) { [0]=> string(5) "Volvo" [1]=> string(3) "BMW" [2]=> string(6) "Toyota" }

Kiểu Object

Kiểu Object là kiểu lưu trữ thông tin theo hướng đối tượng.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
class Car {
    
function Car() {
        $this->model = 
"VW";
    }
}
// create an object
$herbie = new Car();

// show object properties
echo $herbie->model;
?>

</body>
</html>

Kết quả

VW

Kiểu Null

Null là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có thể có một giá trị: NULL.

Một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến không có giá trị được gán cho nó.

Nếu một biến được tạo ra mà không có một giá trị, nó sẽ tự động được gán một giá trị NULL.

Các biến cũng có thể được làm trống bằng cách đặt giá trị NULL:

Ví dụ :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
"Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

NULL

Kiểu Resource

 

Kiểu Resource là 1 kiểu đặc biệt. Liên quan đến database