Các toán tử trong PHP

PHP hỗ trợ các loại toán tử

-       Toán sử số học

-       Toán tử gán

-       Toán tử so sánh

-       Toán tử tăng giảm

-       Toán tử logic

-       Toán tử chuỗi

-       Toán tử mảng

Toán tử số học

PHP cũng cấp cái loại toán tử số học: +, - ,* , / ,%

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
$x = 
10;  
$y = 
6;
echo $x + $y;

echo "<br>"

echo $x - $y;

echo "<br>"

echo $x * $y;

echo "<br>"

echo $x / $y;

echo "<br>"

echo $x % $y;

echo "<br>"
?>  
</body>
</html>

Kết quả

16

4

60

1.666667

4

Toán tử gán

PHP hỗ trợ các toán tử gán : =, +=,…

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
10;  
echo $x;

echo "<br>"

$x += 100;

echo $x;

echo "<br>"

$x -= 30;

echo $x;

echo "<br>"

$y=3;

echo $x * $y;

echo "<br>"

$x /= 5;

echo $x;

echo "<br>"

$x %= 4;

echo $x;


?>  

</body>
</html>

Kết quả :

10

110

80

240

16

0

Toán tử so sánh

PHP hỗ trợ các toán tử: ==, ===, != ….

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
100;  
$y = 
"100";

var_dump($x == $y); 
// returns true because values are equal

var_dump($x === $y);// returns false because types are not equal

var_dump($x != $y); // returns false because values are equal

var_dump($x <> $y); // returns false because values are equal


var_dump($x !== $y); 
// returns true because types are not equal

$x1 = 100;
$y1 = 
50;

var_dump($x1 > $y1); 
// returns true because $x1 is greater than $y1

var_dump($x1 < $y1); // returns false because $x is less than $y

var_dump($x >= $y); // returns true because $x is greater than $y

var_dump($x <= $y); // returns false because $x is less than $y
?>  

</body>
</html>

 

Toán tử tăng giảm

PHP hỗ trợ các loại : ++,--

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
10;  
echo ++$x;

echo "<br>"

echo $x++;

echo "<br>"

echo --$x;

echo "<br>"

echo $x--;


?>  

</body>
</html>

Kết quả:

11

10

9

10

Toán tử logic

PHP hỗ trợ các loại : and, or, xor , &&, || , !

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
100;  
$y = 
50;

if ($x == 100 and $y == 50) {
    
echo "logic and<br>";
}


if ($x == 100 or $y == 80) {
    
echo " logic or<br>";
}

if ($x == 100 xor $y == 80) {
    
echo " logic xor<br>";
}

if ($x == 100 && $y == 50) {
    
echo " logic &&<br>";
}

if ($x == 100 || $y == 80) {
    
echo " logic ||<br>";
}

if ($x !== 90) {
    
echo " logic ! <br>";
}
?>
?>  

</body>
</html>

Kết quả :

logic and

logic or

logic xor

logic &&

logic ||

logic !

Toán tử String

PHP hỗ trợ 2 loại cộng chuỗi: ., .=

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$txt1 = 
"Hello";
$txt2 = 
" world!";

$txt3 = "Hi";
echo $txt1 . $txt2;

echo "<br>";

$txt3 .= $txt2;
echo $txt3;
?>  

</body>
</html>

Kết quả:

Hello world

Hi wordld

Toán tử Array

PHP hỗ trợ các loại : +, == , === , != , <>, !==

Ví dụ1 :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
array("a" => "red""b" => "green");  
$y = 
array("c" => "blue""d" => "yellow");  

print_r($x + $y); 
// union of $x and $y
?>  

</body>
</html>

Kết quả

Array ( [a] => red [b] => green [c] => blue [d] => yellow )

Ví dụ 2:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x = 
array("a" => "red""b" => "green");  
$y = 
array("c" => "blue""d" => "yellow");  

var_dump($x == $y);

var_dump($x === $y);

var_dump($x != $y);

var_dump($x <> $y);

var_dump($x !== $y);


?>  

</body>
</html>

Kết quả:

bool(false)

bool(false)

bool(true)

bool(true)

 

bool(true)