Chèn file php vào 1 file php view

Include và Require

PHP hỗ trợ cho chèn nội dụng từ 1 file php này sang 1 file php khác. Việc này rất phổ biến khi bạn có nhiều trang nhưng có 1 phần nội dung nhỏ lặp lại ở các trang ví dụ như header, footer của web. PHP cũng cấp 2 từ khóa là include và require để thực hiện việc gọi file.

Điểm khác nhau giữa include và require là : require nếu file không tồn tại thì sẽ tạo ra 1 lỗi và dùng các lệnh tiếp theo, còn include thì sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh tiếp theo và không có báo lỗi hoặc cảnh báo.

Cú pháp:

include 'filename';

or

require 'filename';

Ví dụ 1:

Tạo 1 file footer.php nội dụng sau:

<?php
echo "<p>Copyright &copy; 2016-" . date("Y") . " CodeWR.com</p>";
?>

File chạy main php có nội dung

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>
<?php include 'footer.php';?>

</body>
</html>

Kết quả:

Welcome to my home page!

Some text.

Some more text.

Copyright © 2016-2017 CodeWR.com

Ví dụ 2 include menu.php

File menu.php có nội dụng

<?php
echo '<a href="/default.asp">Home</a> -
<a href="/html/default.asp">HTML </a> -
<a href="/css/default.asp">CSS </a> -
<a href="/js/default.asp">JavaScript </a> -
<a href="default.asp">PHP </a>';
?>

File main.php

<html>
<body>

<div class="menu">
<?php include 'menu.php';?>
</div>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>

</body>
</html>

Kết quả

Home - HTML - CSS - JavaScript - PHP

Welcome to my home page!

Some text.

Some more text.

Ví dụ 3: lấy nội dung biến từ file php:

File vars.php có nội dung như sau:

<?php
$color='red';
$car='BMW';
?>

File main.php có nội dung :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php include 'vars.php';
echo "I have a $color $car.";
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Welcome to my home page!

I have a red BMW.

2 ví dụ xem sự khác khau của include và require

Ví dụ 4: include 1 file không tồn tại

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php include 'noFileExists.php';
echo "I have a $color $car.";
?>

</body>
</html>

Kết quả:

I have a .

Do không có file tồn tại nên biến $color và $car không có

Ví dụ 5: require 1 file không tồn tại

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<b>Welcome to my home page!</b>
<?php require 'noFileExists.php';
echo "I have a $color $car.";
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Welcome to my home page!

 

Do file không tồn tại mà dùng require nên lệnh echo không thực hiện được