Cú pháp PHP

Cú pháp cơ bản PHP

- Một tập lệnh PHP có thể được đặt ở bất cứ đâu trong tài liệu.

- Một  lệnh PHP bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>:

<? php

/ / các lệnh PHP

?>

- Phần mở rộng file PHP là ".php".

- Một file PHP thường chứa các thẻ HTML, và một số mã lệnh PHP.

- Kết thúc mỗi câu lệnh trong PHP bằng dấu ;

Ví dụ cơ bản của PHP sử dụng lệnh echo để xuất ra Hello Wolrd:

 <!DOCTYPE html>
  <html>
   <body>

   <h1>My first PHP page</h1>

   <?php
    echo "Hello World!";
   ?>

   </body>
 </html>

Chú thích trong PHP

Một chú thích trong mã PHP là một dòng giải thích chứ không được thực thi trong chương trình. Nó chỉ giải thích cho người xem mã php.

Chú thích được sử dụng để:

-       Chỉ cho người khác hiểu bạn đang làm gì .

-       Ghi nhớ cho người lập trình hàm này làm gì ? lệnh này để làm gì?....

Ví dụ về các loại chú thích trong PHP:

<!DOCTYPE html>
 <html>
  <body>

  <?php
  // chú thích trên 1 dòng

  # chú thích trên 1 dòng dùng tương tự //

  /*
   chú thích trên nhiều dòng hay là 1 đoạn code 

  */

  // chú thích ngay trên lệnh đang thực thi
  $x = 5 /* + 15 */ + 5;
  echo $x;
  ?>

 </body>
 </html>

Một số chú ý cơ bản trong PHP

Trong PHP tất cả các keyword (echo, if, else, while  …..) không phân biệt hoa thường

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
 <html>
  <body>

  <?php
  ECHO "Hello World!<br>";
  echo "Hello World!<br>";
  EcHo "Hello World!<br>";
  ?>

 </body>
</html>

Kết quả trả là:

Hello World!
Hello World!
Hello World!

Nhưng các biến trong PHP lại phân biệt chữ hoa chữ thường

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>

 <?php
 $object = 
"you";
  echo "I love " . $object. "<br>";
  echo "he love " . $Object. "<br>";
  echo "she love " . $OBJECT . "<br>";
 ?>

 </body>
</html>

Kết quả trả ra:

I love you

He love

 

She love