Form trong php

Form PHP đơn giản dùng POST

Ví dụ:

<!DOCTYPE HTML>
<html>  
<body>

<form action="welcome.php" method="post">
Name: 
<input type="text" name="name"><br>
E-mail: 
<input type="text" name="email"><br>
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>

 

Nội dụng của file welcome.php như sau

<html>
<body>

Welcome <?php echo $_POST["name"]; ?><br>
Your email address is: <?php echo $_POST["email"]; ?>

</body>
</html>

Kết quả khi bạn nhập name:ABC và email: [email protected]:

Welcome ABC
Your email address is:
[email protected]

Form PHP đơn giản dùng GET

Ví dụ :


<
!DOCTYPE HTML>
<html>  
<body>

<form action="welcome_get.php" method="get">
Name: 
<input type="text" name="name"><br>
E-mail: 
<input type="text" name="email"><br>
<input type="submit">
</form>

</body>
</html>

Nội dụng file welcome_get.php

<html>
<body>

Welcome <?php echo $_GET["name"]; ?><br>
Your email address is: <?php echo $_GET["email"]; ?>

</body>
</html>

Kết quả khi bạn nhập name:ABC và email: [email protected]:

Welcome ABC
Your email address is:
[email protected]

GET vs POST

-       Cả GET và POST đều tạo một mảng (ví dụ: mảng (key => value, key2 => value2, key3 => value3, ...)). Mảng này giữ các cặp khóa / giá trị, trong đó các khóa là tên của điều khiển biểu mẫu và giá trị là dữ liệu đầu vào từ người dùng.

-       Cả GET và POST được coi là $ _GET và $ _POST. Đây là những superglobals, có nghĩa là chúng luôn có thể truy cập, bất kể phạm vi - và bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ hàm, lớp hoặc tệp nào mà không cần phải làm gì đặc biệt.

-       $ _GET là một mảng các biến được chuyển đến kịch bản hiện tại thông qua các tham số URL.

-       $ _POST là một mảng các biến được truyền đến kịch bản hiện tại thông qua phương thức HTTP POST.

Khi nào dùng GET

Thông tin được gửi từ một mẫu với phương thức GET là hiển thị cho tất cả mọi người (tất cả các tên biến và giá trị được hiển thị trong URL). GET cũng có giới hạn về số lượng thông tin để gửi. Giới hạn là khoảng 2000 ký tự. Tuy nhiên, vì các biến được hiển thị trong URL, có thể đánh dấu trang. Điều này có thể hữu ích trong một số trường hợp.

GET có thể được sử dụng để gửi dữ liệu không nhạy cảm.

Lưu ý: GET KHÔNG BAO GIỜ được sử dụng để gửi mật khẩu hoặc các thông tin nhạy cảm khác!

Khi nào dùng POST

Thông tin được gửi từ một mẫu với phương thức POST là không thể thấy được đối với những người khác (tất cả các tên / giá trị được nhúng trong phần yêu cầu HTTP) và không có giới hạn về lượng thông tin cần gửi.

Hơn nữa POST hỗ trợ các chức năng tiên tiến như hỗ trợ đầu vào nhị phân nhiều phần trong khi tải tệp lên máy chủ.

Tuy nhiên, vì các biến không được hiển thị trong URL, bạn không thể đánh dấu trang.

Nhà phát triển thích POST để gửi dữ liệu biểu mẫu.

 

Tiếp theo, hãy xem làm thế nào chúng ta có thể xử lý PHP một cách an toàn!