Form validation trong php

Ví dụ về 1 dạng form mà chưa validation

<!DOCTYPE HTML>  
<html>
<head>
</head>
<body>  

<?php
// define variables and set to empty values
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $name = test_input(
$_POST["name"]);
  $email = test_input(
$_POST["email"]);
  $website = test_input(
$_POST["website"]);
  $comment = test_input(
$_POST["comment"]);
  $gender = test_input(
$_POST["gender"]);
}

function test_input($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  
return $data;
}
?>

<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">  
  Name: 
<input type="text" name="name">
  
<br><br>
  E-mail: 
<input type="text" name="email">
  
<br><br>
  Website: 
<input type="text" name="website">
  
<br><br>
  Comment: 
<textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
  
<br><br>
  Gender:
  
<input type="radio" name="gender" value="female">Female
  
<input type="radio" name="gender" value="male">Male
  
<br><br>
  
<input type="submit" name="submit" value="Submit">  
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>

</body>
</html>

Đối với ví dụ tao có các dạng dữ liệu cần nhập

Name: dữ liệu nhập không có chữ cái nếu có required

Email: dữ liệu nhập phải có @ và dấu chấm (.) nếu có required

Website: Dữ liệu nhập vào phải là 1 url nếu có required

Comment: dữ liệu nhập vào phải có kí tự nếu có required

Gender: phải chọn 1 trong 2 option nếu có required

$ _SERVER ["PHP_SELF"]  là một biến siêu toàn cầu trả về tên tập tin của tập lệnh đang thực hiện.

Vì vậy, $ _SERVER ["PHP_SELF"] gửi dữ liệu biểu mẫu được gửi đến trang đó, thay vì nhảy sang một trang khác. Bằng cách này, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi trên cùng một trang với mẫu.

Hàm htmlspecialchars () chuyển các ký tự đặc biệt sang các thực thể HTML. Điều này có nghĩa là nó sẽ thay thế các ký tự HTML như <và> bằng & lt; và & gt ;. Điều này ngăn cản kẻ tấn công khai thác mã bằng cách tiêm chích mã HTML hoặc Javascript (các cuộc tấn công Cross-site Scripting) dưới các hình thức.

Required Form

Required là bắt buộc nhập trong form dùng để cho người dùng biết các vị trí cần có dữ liệu

Ví dụ:


<
!DOCTYPE HTML>  
<html>
<head>
<style>
.error 
{color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body>  

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = 
"";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  
if (empty($_POST["name"])) {
    $nameErr = 
"Name is required";
  } 
else {
    $name = test_input(
$_POST["name"]);
  }
  
  
if (empty($_POST["email"])) {
    $emailErr = 
"Email is required";
  } 
else {
    $email = test_input(
$_POST["email"]);
  }
    
  
if (empty($_POST["website"])) {
    $website = 
"";
  } 
else {
    $website = test_input(
$_POST["website"]);
  }

  
if (empty($_POST["comment"])) {
    $comment = 
"";
  } 
else {
    $comment = test_input(
$_POST["comment"]);
  }

  
if (empty($_POST["gender"])) {
    $genderErr = 
"Gender is required";
  } 
else {
    $gender = test_input(
$_POST["gender"]);
  }
}

function test_input($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  
return $data;
}
?>

<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field.</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">  
  Name: 
<input type="text" name="name">
  
<span class="error"><?php echo $nameErr;?></span>
  
<br><br>
  E-mail: 
<input type="text" name="email">
  
<span class="error"><?php echo $emailErr;?></span>
  
<br><br>
  Website: 
<input type="text" name="website">
  
<span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
  
<br><br>
  Comment: 
<textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
  
<br><br>
  Gender:
  
<input type="radio" name="gender" value="female">Female
  
<input type="radio" name="gender" value="male">Male
  
<span class="error"><?php echo $genderErr;?></span>
  
<br><br>
  
<input type="submit" name="submit" value="Submit">  
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>

</body>
</html>

Ở ví dụ này có 3 bắt buộc nhập dữ liệu name, email, gender

Nếu bạn để 3 ô này trống hoặc không select thì error sẽ hiện thị ra.

Validation cho Email và URL

<!DOCTYPE HTML>  
<html>
<head>
<style>
.error 
{color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body>  

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = 
"";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  
if (empty($_POST["name"])) {
    $nameErr = 
"Name is required";
  } 
else {
    $name = test_input(
$_POST["name"]);
    
// check if name only contains letters and whitespace
    if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
      $nameErr = 
"Only letters and white space allowed"
    }
  }
  
  
if (empty($_POST["email"])) {
    $emailErr = 
"Email is required";
  } 
else {
    $email = test_input(
$_POST["email"]);
    
// check if e-mail address is well-formed
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      $emailErr = 
"Invalid email format"
    }
  }
    
  
if (empty($_POST["website"])) {
    $website = 
"";
  } 
else {
    $website = test_input(
$_POST["website"]);
    
// check if URL address syntax is valid
    if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
      $websiteErr = 
"Invalid URL"
    }    
  }

  
if (empty($_POST["comment"])) {
    $comment = 
"";
  } 
else {
    $comment = test_input(
$_POST["comment"]);
  }

  
if (empty($_POST["gender"])) {
    $genderErr = 
"Gender is required";
  } 
else {
    $gender = test_input(
$_POST["gender"]);
  }
}

function test_input($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  
return $data;
}
?>

<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field.</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">  
  Name: 
<input type="text" name="name">
  
<span class="error"><?php echo $nameErr;?></span>
  
<br><br>
  E-mail: 
<input type="text" name="email">
  
<span class="error"><?php echo $emailErr;?></span>
  
<br><br>
  Website: 
<input type="text" name="website">
  
<span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
  
<br><br>
  Comment: 
<textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
  
<br><br>
  Gender:
  
<input type="radio" name="gender" value="female">Female
  
<input type="radio" name="gender" value="male">Male
  
<span class="error"><?php echo $genderErr;?></span>
  
<br><br>
  
<input type="submit" name="submit" value="Submit">  
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>

</body>
</html>

Khi bạn nhập sai format email hoặc url thì sẽ báo lỗi

Validation đầy đủ cho form :

 

<!DOCTYPE HTML>  
<html>
<head>
<style>
.error 
{color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body>  

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = 
"";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  
if (empty($_POST["name"])) {
    $nameErr = 
"Name is required";
  } 
else {
    $name = test_input(
$_POST["name"]);
    
// check if name only contains letters and whitespace
    if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
      $nameErr = 
"Only letters and white space allowed"
    }
  }
  
  
if (empty($_POST["email"])) {
    $emailErr = 
"Email is required";
  } 
else {
    $email = test_input(
$_POST["email"]);
    
// check if e-mail address is well-formed
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      $emailErr = 
"Invalid email format"
    }
  }
    
  
if (empty($_POST["website"])) {
    $website = 
"";
  } 
else {
    $website = test_input(
$_POST["website"]);
    
// check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows dashes in the URL)
    if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
      $websiteErr = 
"Invalid URL"
    }
  }

  
if (empty($_POST["comment"])) {
    $comment = 
"";
  } 
else {
    $comment = test_input(
$_POST["comment"]);
  }

  
if (empty($_POST["gender"])) {
    $genderErr = 
"Gender is required";
  } 
else {
    $gender = test_input(
$_POST["gender"]);
  }
}

function test_input($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  
return $data;
}
?>

<h2>PHP Form Validation Example</h2>
<p><span class="error">* required field.</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">  
  Name: 
<input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
  
<span class="error"><?php echo $nameErr;?></span>
  
<br><br>
  E-mail: 
<input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
  
<span class="error"><?php echo $emailErr;?></span>
  
<br><br>
  Website: 
<input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
  
<span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
  
<br><br>
  Comment: 
<textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
  
<br><br>
  Gender:
  
<input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="female"echo"checked";?> value="female">Female
  
<input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="male"echo"checked";?> value="male">Male
  
<span class="error"><?php echo $genderErr;?></span>
  
<br><br>
  
<input type="submit" name="submit" value="Submit">  
</form>

<?php
echo "<h2>Your Input:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $website;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>

</body>
</html>