Hằng số trong PHP

Khai báo hằng

Cú pháp : define(namevaluecase-insensitive)

- name:  tên hằng

- value : giá trị hằng

- case-insensitive: mặc định fasle là phân biệt hoa với thường.

Ví dụ :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// case-sensitive constant name
define("Hi""Welcome to CodeWR.com!");
echo Hi;
?> 

</body>
</html>

Kết quả

Welcome to CodeWR.com!

Ví dụ 2:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// case-insensitive constant name
define("Hi""Welcome to CodeWR.com!", true);
echo hi;
?> 

</body>
</html>

Kết quả:

Welcome to CodeWR.com!

Hằng được xem là biến toàn cục.

Ví dụ 3:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
define(
"Hi""Welcome to CodeWR.com!");
function test() {
    
echo Hi;
}
test();
?> 
</body>
</html>

Kết quả

 

Welcome to CodeWR.com!