Lệnh echo và print trong PHP

So sánh echo và print

Cả 2 lệnh này trong php đều trả kết quả ra màn hình nhưng có 1 vài điểm khác nhau 1 chút:

-       Lệnh echo không trả về giá trị, còn print thì có thể trả về 1 để sử dụng trong biểu thức

-       Lệnh echo có thể chứ nhiều tham số, còn print chỉ có 1 tham số

-       Lệnh echo nhanh hơn 1 chút so với lệnh print

Lệnh echo

Cú pháp : echo hoặc echo()

Ví dụ 1 hiển thị text:

<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>

 <?php
 echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
 echo "Hello world!<br>";
 echo "I ""love ""PHP.";
 ?> 

</body>
</html>

Kết quả:

PHP is Fun!

Hello world!

I love PHP.

 

Ví dụ 2 hiển thị biến :

<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>

 <?php
 $txt1 = 
"Learn PHP";
 $txt2 = 
"CodeWR.com";
 $x = 
5;
 $y = 
4;

 echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
 echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
 echo $x + $y;
 ?>

</body>
</html>

Kết quả:

Learn PHP

Study PHP at CodeWR.com
9

Lệnh print

Cú pháp : print hoặc print()

Ví dụ hiển thị text:

<!DOCTYPE html>
 <html>
 <body>
 <?php
 print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
 print "Hello world!<br>";
 print "I'm about to learn PHP!";
 ?> 

 </body>
 </html>

Kết quả:

PHP is Fun!

Hello world!
I'm about to learn PHP!

Ví vụ hiển thị biến :

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>

 <?php
 $txt1 = 
"Learn PHP";
 $txt2 = 
"CodeWR.com";
 $x = 
5;
 $y = 
4;

 print "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
 print "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
 print $x + $y;
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Learn PHP

 

Study PHP at CodeWR.com
9