Mảng trong PHP

Mảng là gì ?

Mảng là 1 biến đặt biệt có thể chứa nhiều hơn 1 giá trị tại 1 thời điểm.

Cú pháp: array();

Mảng index

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = 
array("Volvo""BMW""Toyota"); 
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] .".";
?>

</body>
</html>

Kết quả :

I like Volvo, BMW.

Hàm đếm số phẩn tử của mảng

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = 
array("Volvo""BMW""Toyota");
echo count($cars);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

3

Ví dụ lấy các phần tử của mảng bằng for và index

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$cars = 
array("Volvo""BMW""Toyota");
$arrlength = count($cars);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    
echo $cars[$x];
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Volvo
BMW
Toyota

Mảng Object

Mảng Object dùng theo kiểu key-value.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = 
array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Peter is 35 years old.

Ví dụ lấy các key value của 1 mảng Object:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = 
array("Peter"=>"35""Ben"=>"37""Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $x_value) {
    
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
    
echo "<br>";
}
?>

</body>
</html>

Kết quả:

 

Key=Peter, Value=35
Key=Ben, Value=37
Key=Joe, Value=43