Mệnh đề If…Else…Elseif

Mệnh đề IF

Cú pháp :

if (điều kiện) {
    //các lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện true

    lệnh 1;

    lệnh 2;

    ……
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t = date(
"H");

if ($t < "12") {
    
echo "Good morning!";
}
?>
 
</body>
</html>

Kết quả:

Good morning! Nếu chơi tới 12 giờ trưa

Mệnh đề IF-ELSE

Cú pháp :

if (điều kiện) {

    //các lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện true

    lệnh 1;

    lệnh 2;

    ……

} else {
   //các lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện false

    lệnh 3;

    lệnh 4;

    ……

}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t = date(
"H");

if ($t < "12") {
    
echo "Good morning!";
else {
    
echo "Good afternoon!";
}
?>
 
</body>
</html>

Kết quả

Good morning!  Nếu là buổi sang

Good afternood!  nếu là buổi chiều

Mệnh đề IF-ELSEIF-ELSE

Cú pháp:

if (điều kiện 1) {
    //các lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện 1 true

    lệnh 1;

    lệnh 2;

    ……
} elseif (điều kiện 2) {
    //các lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện 2 true

    lệnh 1;

    lệnh 2;

    ……
} else {
        //các lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện1, điều kiện 2 false

    lệnh 1;

    lệnh 2;

    ……
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$t = date(
"H");
if ($t < "12") {
    
echo "Good morning!";
elseif ($t < "18") {
    
echo "Good afternoon!";
else {
    
echo "Good evening!";
}
?>
 
</body>
</html>

Kết quả:

Good morning ! Nếu buổi sáng

Good afternoon! Nếu buổi chiều

Good evening ! Nếu buổi tối