Mệnh đề Switch

Mệnh đề Switch được sử dụng trong trường hợp có quá nhiều điều kiện

Cú pháp :

switch (n) {
    case label1:
        //lệnh 1 sẽ được thực hiện nếu n=label1;

        lệnh 1;
        break;
    case label2:
       // lệnh 1 sẽ được thực hiện nếu n=label2;

        lệnh 1;
        break;
    case label3:
       // lệnh 1 sẽ được thực hiện nếu n=label3;

        lệnh 1;
        break;
    ...
    default:

        // lệnh 1 sẽ được thực hiện nếu if n khác các label trên

  lệnh 1;
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$favcolor = 
"red";

switch ($favcolor) {
    
case "red":
        
echo "Your favorite color is red!";
        
break;
    
case "blue":
        
echo "Your favorite color is blue!";
        
break;
    
case "green":
        
echo "Your favorite color is green!";
        
break;
    
default:
        
echo "Your favorite color is white!";
}
?>
 
</body>
</html>

Kết quả:

 

Your favorite color is red