Mệnh đề While Loops

Mệnh đề while – loops

Cú pháp :

while (điều kiện) {

     // khi điều kiện là true thì lệnh 1 sẽ thực hiện liên tục
    lệnh 1;
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php  
$x = 
1;
 
while($x <= 5) {
  
echo "The number is: $x <br>";
  $x++;

?>  

</body>
</html>

Kết quả:

The number is: 1 
The number is: 2 
The number is: 3 
The number is: 4 
The number is: 5 

Mệnh đề do – while

Cú pháp:

do {

    // lệnh sẽ thực hiện rồi kiểm tra điều kiện còn là true thì tiếp tục lặp
    lệnh;
} while (điều kiện là true);

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 
1;

do {
    
echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
while ($x <= 5);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

The number is: 1 
The number is: 2 
The number is: 3 
The number is: 4 
The number is: 5 

Điểm khác nhau của while – loops và do – while -loop là while – loops sẽ kiểm tra điều kiện chắc chắn là true thì mới thực hiện lệnh, còn do-while –loops thì lệnh sẽ thực hiện ít nhất 1 lần rồi kiểm tra điều kiện xem là true hay không để thực hiện tiếp

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php 
$x = 
6;

do {
    
echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
while ($x <= 5);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

 

The number is: 6