Mở và đọc file trong php

Hàm mở file fopen()

Ví dụ:

Tạo 1 file text.txt có nội dung sau:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

File main.php có nội dung:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen(
"text.txt""r"or die("Unable to open file!");
echo fread($myfile,filesize("text.txt"));
fclose($myfile);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML CSS = Cascading Style Sheets HTML = Hyper Text Markup Language PHP = PHP Hypertext Preprocessor SQL = Structured Query Language SVG = Scalable Vector Graphics XML = EXtensible Markup Language

Các param truyền vào hàm fopen:

- r: Mở tập tin để chỉ đọc. Con trỏ tập tin bắt đầu ở đầu tập tin

- w: Chỉ mở tập tin để ghi. Xóa nội dung của tệp hoặc tạo một tệp mới nếu tệp không tồn tại. Con trỏ tập tin bắt đầu ở đầu tập tin

- a: Mở một tệp để ghi. Dữ liệu hiện có trong tệp được bảo toàn. Con trỏ tập tin bắt đầu ở cuối của tập tin. Tạo một tệp mới nếu tệp không tồn tại

- x: Tạo ra một tập tin mới chỉ để ghi. Trả về FALSE và lỗi nếu tệp đã tồn tại

- r+: Mở một tập tin để đọc / ghi. Con trỏ tập tin bắt đầu ở đầu tập tin

- w +: Mở một tập tin để đọc / ghi. Xóa nội dung của tệp hoặc tạo một tệp mới nếu tệp không tồn tại. Con trỏ tập tin bắt đầu ở đầu tập tin

- a + Mở một tập tin để đọc / ghi. Dữ liệu hiện có trong tệp được bảo toàn. Con trỏ tập tin bắt đầu ở cuối của tập tin. Tạo một tệp mới nếu tệp không tồn tại

- x + Tạo một tập tin mới để đọc / ghi. Trả về FALSE và lỗi nếu tệp đã tồn tại

Hàm đọc file fread()

Cú pháp: fread(filename,filesize)

-       filename: file cần đọc

-       filesize: số byte tối đa để đọc

Hàm đóng file fclose()

Cú pháp : fclose(filename)

-       filename: tên file cần đóng

Hàm được file theo dòng fgets()

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen(
"text.txt""r"or die("Unable to open file!");
echo fgets($myfile);
fclose($myfile);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML

Hàm kiểm tra tới nội dung cuối của file chưa feof()

Ví dụ đọc hết nội dung file :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen(
"text.txt""r"or die("Unable to open file!");
// Output one line until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
  
echo fgets($myfile) . "<br>";
}
fclose($myfile);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML 
CSS = Cascading Style Sheets 
HTML = Hyper Text Markup Language 
PHP = PHP Hypertext Preprocessor 
SQL = Structured Query Language 
SVG = Scalable Vector Graphics 
XML = EXtensible Markup Language

Hàm đọc 1 ký từ fgetc()

Ví dụ:


<
!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen(
"text.txt""r"or die("Unable to open file!");
// Output one character until end-of-file
while(!feof($myfile)) {
  
echo fgetc($myfile);
}
fclose($myfile);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

 

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML CSS = Cascading Style Sheets HTML = Hyper Text Markup Language PHP = PHP Hypertext Preprocessor SQL = Structured Query Language SVG = Scalable Vector Graphics XML = EXtensible Markup Language