Session trong php

Session là gì?

Session là 1 phiên làm việc tính từ lúc open ứng dụng tới khi đóng ứng dụng. Session thì chứa thông tin về một người dùng duy nhất . Nên sẽ được sử dụng ở nhiều trang khác nhau.

Bắt đầu session trong php

Ví dụ:

<?php
// Start the session
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Set session variables
$_SESSION["favcolor"] = "green";
$_SESSION["favanimal"] = "cat";
echo "Session variables are set.";
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Session variables are set.

Lấy giá trị của session

Ví dụ:

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Echo session variables that were set on previous page
echo "Favorite color is " . $_SESSION["favcolor"] . ".<br>";
echo "Favorite animal is " . $_SESSION["favanimal"] . ".";
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Favorite color is green.
Favorite animal is cat.

Ví dụ lấy tất cả các session

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
print_r(
$_SESSION);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Array ( [favcolor] => green [favanimal] => cat )

Thay đổi session

Ví dụ:

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// to change a session variable, just overwrite it 
$_SESSION["favcolor"] = "yellow";
print_r(
$_SESSION);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Array ( [favcolor] => yellow [favanimal] => cat )

Xóa tất cả session

Ví dụ:

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// remove all session variables
session_unset(); 

// destroy the session 
session_destroy();

echo "All session variables are now removed, and the session is destroyed." 
?>

</body>
</html>

Kết quả:

 

All session variables are now removed, and the session is destroyed.