Tạo và ghi file trong php

Hàm tạo file fopen()

Hàm fopen cũng là hàm tạo file nếu nó không tồn tại. khi param truyền vào là w thì file đã tồn tại, còn a thì nếu file chưa tồn tại nó sẽ tự động tạo 1 file.

Hàm ghi file fwrite()
<
!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$myfile = fopen(
"newText.txt""w"or die("Unable to open file!");
$txt = 
"John Doe\n";
fwrite($myfile, $txt);
$txt = 
"Jane Doe\n";
fwrite($myfile, $txt);
fclose($myfile);
?>
</body>
</html>

Kết quả:

 

Mickey Mouse
Minnie Mouse