Thời gian và ngày tháng trong PHP

Hàm date()

Cú pháp:

date(format,timestamp)

- format : là bắt buộc định dạng cho thời gian

- timestamp:  mặc định là thời gian hiện tại

Format trong date như sau:

- d: đại diện cho ngày

- m: đại diện cho tháng

- Y: đại diện cho Năm

- l: đại điện cho ngày trong tuần

- h: đại diện cho giờ

- i: đại diện cho phút

- s: đại diện cho giây

- a: đại diện cho buổi trong ngày AM or PM

- Có 3 kí để định dạng để ngăn các ngày tháng năm như sau : / , . , -

Ví dụ 1 cho format ngày :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "Today is " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y.m.d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y-m-d") . "<br>";
echo "Today is " . date("l");
?>

</body>
</html>

Kết quả :

Today is 2017/11/03
Today is 2017.11.03
Today is 2017-11-03
Today is Friday

Ví dụ 2 về định dạng thời gian:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "The time is " . date("h:i:sa");
?>

</body>
</html>

Kết quả:

The time is 02:37:56am

Ví dụ 3 muốn lấy thời gian hiện tại ở 1 khu vực nào đó:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
date_default_timezone_set(
"America/New_York");
echo "The time is " . date("h:i:sa");
?>

</body>
</html>

Kết quả :

The time is 02:39:29am

Hàm tạo 1 ngày tháng cụ thể mktime()

Cú pháp:

mktime(hour,minute,second,month,day,year)

Ví dụ 4:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$d=mktime(
1114548122017);
echo "Created date is " . date("Y-m-d h:i:sa", $d);
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Created date is 2014-08-12 11:14:54am

Hàm tạo 1 ngày tháng cụ thể từ string strtotime()

Cú pháp 5:

strtotime(time,now)

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$d=strtotime(
"10:30pm April 15 2017");
echo "Created date is " . date("Y-m-d h:i:sa", $d). "<br>";

$d=strtotime("tomorrow");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

$d=strtotime(
"next Saturday");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

$d=strtotime(
"+3 Months");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Created date is 2017-04-15 10:30:00pm

2017-11-04 12:00:00am
2017-11-04 12:00:00am
2018-02-03 03:08:23am

Ví dụ 6:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$startdate=strtotime(
"Saturday");
$enddate=strtotime(
"+6 weeks", $startdate);

while ($startdate < $enddate) {
  
echo date("M d", $startdate) . "<br>";
  $startdate = strtotime(
"+1 week", $startdate);
}
?>

</body>
</html>

Kết quả:

Nov 04
Nov 11
Nov 18
Nov 25
Dec 02
Dec 09

Ví dụ 7:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$d1=strtotime(
"Nov 04");
$d2=ceil(($d1-time())/
60/60/24);
echo "There are " . $d2 ." days until 4th of July.";
?>

</body>
</html>

Kết quả:

There are -122 days until 4th of July.